Επιγραμματική διατύπωση δραστηριοτήτων

 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,
 • Μεταγωγές,
 • Αυτοματισμοί,
 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες (οικιακοί/βιομηχανικοί),
 • Ηλεκτρογεννήτριες ανεξαρτήτως ΚVΑ - καυσίμου (εγκατάσταση, επισκευές, συντήρηση, εμπορία),
 • Controller γεννητριών & τοποθέτηση,
 • Επισκευές γεννητριών από μύκητα πετρελαίου ( αντλία & μπέκ ),
 • Τοποθέτηση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου,
 • Μελέτη για την τοποθέτηση της κατάλληλης γεννήτριας στο χώρο σας, μετά από ειδικές μετρήσεις των αναγκών σας,
 • Μετατροπές ηλεκτρονικών πινάκων πάσης φύσεως,
 • Ειδικές μπαταρίες γεννητριών πάσης φύσεως,
 • Πλήρης επίβλεψη καλής λειτουργίας ηλεκτρογεννήτριας,
 • Ρελέδες χρονικά επιτηρητές πινάκων μεταγωγής γεννητριών,
 • Άμεση αποκατάσταση βλαβών,
 • Διάφορα ανταλλακτικά γεννητριών,
 • Ανυψωτικά μηχανήματα υδραυλικού φορτίου - πίνακας & εγκατάσταση,
 • Ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ( όπως ανυψωτικοί υδραυλικοί ανελκυστήρες φορτίου - πίνακες & εγκατάσταση και διάφορες ειδικές εργασίες ),
 • Επισκευές παντός τύπου μηχανημάτων,
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.